Giải pháp & kỹ thuật thi công mới và tối ưu nhất của SBS HOUSE

Để có những công trình chất lượng, 𝗦𝗕𝗦 𝗛𝗢𝗨𝗦𝗘 đã 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐮̣𝐜 𝐜𝐚̉𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧 – 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐮̣𝐜 𝐭𝐡𝐚𝐲 đ𝐨̂̉𝐢 để áp dụng những giải pháp/ kỹ thuật thi công mới và tối ưu nhất vào công trình, với mong muốn mang lại nhiều giá trị gia tăng cho khách hàng.
Dưới đây chúng xin giới thiệu 21 tips thi công mà SBS HOUSE đang áp dụng tại công trình. Hi vọng đây có thể giải quyết được các vấn đề thắc mắc của khách hàng ở xa mà SBS HOUSE không có điều kiện thi công:
1. Đ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 10𝑐𝑚, 𝑜̛̉ đ𝑜𝑎̣𝑛 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑡ℎ𝑢́𝑐, đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑜̂̉ 𝑏𝑜̂̉ 𝑡𝑟𝑢̣ 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝐵𝑒̂ 𝑡𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜̂́𝑡 𝑡ℎ𝑒́𝑝 –> 𝐺𝑖𝑢́𝑝 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑐𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 đ𝑜̣̂ 𝑐𝑢̛́𝑛𝑔 𝑡𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ ℎ𝑎̣𝑛 𝑐ℎ𝑒̂́ 𝑛𝑢̛́𝑡.
2. Đ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑣𝑖̣ 𝑡𝑟𝑖́ 𝑐𝑎̣𝑛ℎ 𝑐𝑢̛̉𝑎, đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑥𝑎̂𝑦 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑔𝑎̣𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑒̉ –> Đ𝑎̉𝑚 𝑏𝑎̉𝑜 𝑐ℎ𝑎̆́𝑐 𝑐ℎ𝑎̆́𝑛 𝑘ℎ𝑖 𝑙𝑎̆́𝑝 𝑘ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑜𝑎̣𝑖 𝑐𝑢̛̉𝑎.
3. Đ𝑜̂̉ 𝑡𝑜̂́𝑖 𝑡ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 2 𝑙𝑜̛́𝑝 𝑔𝑖𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑡𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑏𝑒̂ 𝑡𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜̂́𝑡 𝑡ℎ𝑒́𝑝 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 đ𝑜𝑎̣𝑛 𝑡𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑥𝑎̂𝑦 –> 𝐺𝑖𝑢́𝑝 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑐𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 đ𝑜̣̂ 𝑐𝑢̛́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑡𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔, ℎ𝑎̣𝑛 𝑐ℎ𝑒̂́ 𝑛𝑢̛́𝑡 𝑡𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑘ℎ𝑎̆́𝑐 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̂́𝑚 𝑛𝑔𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑜 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑥𝑎̂𝑦 𝑐𝑎̂𝑢 𝑛𝑔𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑔𝑎̣𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑒̉.
4. Đ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑡𝑟𝑢̣𝑐 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑐𝑜́ 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑙𝑜̛́𝑛 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 5𝑚 (𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑔𝑖𝑢̛̃𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑡𝑟𝑢̣) 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑛𝑒̂𝑛 đ𝑜̂̉ 𝑡ℎ𝑒𝑚 𝑏𝑜̂̉ 𝑡𝑟𝑢̣ đ𝑒̂̉ 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 đ𝑜̣̂ 𝑐𝑢̛́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑎̂̀𝑚 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 –> 𝐺𝑖𝑢́𝑝 𝑔𝑖𝑎̉𝑚 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑛𝑢̛́𝑡 𝑡𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑡𝑎̣𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑛ℎ𝑖̣𝑝 𝑙𝑜̛́𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔.
5. Đ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑚𝑒́𝑝 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑔𝑜̛̀ 𝑙𝑎𝑛 𝑐𝑎𝑛, 𝑏𝑜̂̀𝑛 ℎ𝑜𝑎 ℎ𝑎𝑦 𝑣𝑖̣ 𝑡𝑟𝑖́ 𝑡𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑡ℎ𝑢́𝑐…𝑝ℎ𝑎̉𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑜̂̉ 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎̆̀𝑛𝑔 𝐵𝑒̂ 𝑡𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜̂́𝑡 𝑡ℎ𝑒́𝑝 –> 𝐺𝑖𝑢́𝑝 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑐𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 đ𝑜̣̂ 𝑐𝑢̛́𝑛𝑔 𝑡𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔, ℎ𝑎̣𝑛 𝑐ℎ𝑒̂́ 𝑛𝑢̛́𝑡 𝑏𝑒̂̀ 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ đ𝑎̉𝑚 𝑏𝑎̉𝑜 𝑐ℎ𝑎̆́𝑐 𝑐ℎ𝑎̆́𝑛 𝑘ℎ𝑖 𝑐𝑜̂́ đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑙𝑎𝑛 𝑐𝑎𝑛.
6. Đ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑣𝑖̣ 𝑡𝑟𝑖́ 𝑏𝑎𝑛 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 ℎ𝑎𝑦 𝑇𝑜𝑖𝑙𝑒𝑡 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑙𝑢́𝑐 đ𝑜̂̉ 𝑏𝑒̂ 𝑡𝑜̂𝑛𝑔 𝑠𝑎̀𝑛 𝑐𝑎̂̀𝑛 ℎ𝑎̣ 𝑐𝑜̂́𝑡 𝑛𝑒̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑎̂́𝑝 𝑥𝑢𝑜̂́𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̀ 1.5-2.0𝑐𝑚 𝑣𝑎̀ 𝑘𝑒̂́𝑡 ℎ𝑜̛̣𝑝 đ𝑜̂̉ 𝑔𝑜̛̀ 𝑏𝑒̂ 𝑡𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑜 𝑡𝑢̛̀ 3-5𝑐𝑚 –> 𝐺𝑖𝑢́𝑝 𝑛𝑔𝑎̆𝑛 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̂́𝑚 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑡𝑢̛̀ 𝑣𝑢̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̂́𝑝 𝑣𝑎̀𝑜 𝑛𝑒̂̀𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̀.
7. 𝑇𝑜𝑎̀𝑛 𝑏𝑜̣̂ đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑐𝑎̆́𝑡 đ𝑢̣𝑐 đ𝑒̂̉ đ𝑖 𝑜̂́𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̣̂𝑛/ 𝑜̂́𝑛𝑔 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑜́𝑛𝑔 𝑙𝑢̛𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑒́𝑝 𝑚𝑎̆́𝑡 𝑐𝑎́𝑜 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑏𝑜̣̂ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑘ℎ𝑖 𝑡𝑜̂ 𝑡𝑟𝑎́𝑡 –> 𝐺𝑖𝑎̉𝑚 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑛𝑢̛́𝑡 𝑡𝑎̣𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑣𝑒̂́𝑡 𝑐𝑎̆́𝑡 đ𝑢̣𝑐 𝑛𝑎̀𝑦 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔.
8. 𝑇𝑜𝑎̀𝑛 𝑏𝑜̣̂ 𝑣𝑖̣ 𝑡𝑟𝑖́ 𝑡𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑥𝑎̂𝑦 𝑠𝑎𝑢 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑔𝑖𝑎́𝑝 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑐𝑎̂́𝑢 𝑏𝑒̂ 𝑡𝑜̂𝑛𝑔 (𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑡𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑥𝑎̂𝑦 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑑𝑎̂̀𝑚 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑠𝑎̀𝑛) 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑜́𝑛𝑔 𝑙𝑢̛𝑜̛́𝑖 𝑚𝑎̆́𝑡 𝑐𝑎́𝑜 100% –> 𝐺𝑖𝑎̉𝑚 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑛𝑢̛́𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔.
9. Đ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑘𝑒̂ 𝑡ℎ𝑒́𝑝 𝑡𝑎̣𝑜 𝑙𝑜̛́𝑝 𝑏𝑒̂ 𝑡𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑎̉𝑜 𝑣𝑒̣̂, 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑆𝐵𝑆 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 100% 𝑙𝑎̀ 𝑐𝑜𝑛 𝑘𝑒̂ 𝑏𝑒̂ 𝑡𝑜̂𝑛𝑔 –> Đ𝑎̉𝑚 𝑏𝑎̉𝑜 𝑙𝑜̛́𝑝 𝑏𝑎̉𝑜 𝑣𝑒̣̂ đ𝑒̂̀𝑢 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑖́𝑛ℎ đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑐𝑎̂́𝑢 𝑏𝑒̂ 𝑡𝑜̂𝑛𝑔.
10. Đ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛𝑒̂̀𝑛 𝑡𝑎̂̀𝑛𝑔 1, 𝑠𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 𝑙𝑜́𝑛𝑔 𝑛𝑒̂̀𝑛 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑜̂̉ 𝑏𝑒̂ 𝑡𝑜̂𝑛𝑔 𝑀150 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑏𝑜̣̂ 𝑛𝑒̂̀𝑛 –> Đ𝑎̉𝑚 𝑏𝑎̉𝑜 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛𝑒̂̀𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑖̣ 𝑙𝑢́𝑛 𝑟𝑜̣̂𝑝 𝑣𝑎̀ 𝑞𝑢𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑖 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑣𝑎̣̂𝑡 𝑡𝑢̛ 𝑑𝑒̂̃ 𝑑𝑎̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑜̣𝑛 𝑔𝑎̀𝑛𝑔.
11. 𝐾ℎ𝑖 đ𝑜̂̉ 𝑏𝑒̂ 𝑡𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑛𝑒̂̀𝑛 đ𝑎̂́𝑡 (𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ đ𝑜̂̉ 𝑏𝑒̂ 𝑡𝑜̂𝑛𝑔 𝑙𝑜́𝑡 𝑚𝑜́𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑏𝑒̂ 𝑡𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑒̂̀𝑛 𝑡𝑎̂̀𝑛𝑔 1) 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑟𝑎̉𝑖 𝑏𝑎̣𝑡 𝑛𝑖𝑙𝑜𝑛 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑘ℎ𝑖 đ𝑜̂̉ 𝑏𝑒̂ 𝑡𝑜̂𝑛𝑔 –> Đ𝑎̉𝑚 𝑏𝑎̉𝑜 𝑏𝑒̂ 𝑡𝑜̂𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑖̣ 𝑚𝑎̂́𝑡 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑛𝑖𝑛ℎ 𝑘𝑒̂́𝑡.
12. Đ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔, 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑘ℎ𝑖 𝑡𝑜̂ 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑔ℎ𝑒́𝑚 𝑡𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟 –> Đ𝑎̉𝑚 𝑏𝑎̉𝑜 𝑡𝑜̂ 𝑡𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 đ𝑢́𝑛𝑔 𝑘𝑦̃ 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡, 𝑏𝑒̂̀ 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̆̉𝑛𝑔, 𝑘𝑒 𝑔𝑜́𝑐…
13. Đ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑎́𝑐 𝑜̂́𝑝 𝑙𝑎́𝑡 𝑔𝑎̣𝑐ℎ 𝑛𝑒̂̀𝑛, 𝑡𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑡𝑜𝑖𝑙𝑒𝑡 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑘𝑒, 𝑛𝑒̂𝑚 𝑐𝑎̂𝑛 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔, 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑘𝑒 𝑜̂́𝑝 𝑙𝑎́𝑡 –> đ𝑎̉𝑚 𝑏𝑎̉𝑜 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑟𝑜𝑛 𝑔𝑎̣𝑐ℎ đ𝑒̂̀𝑢, 𝑡ℎ𝑎̆̉𝑛𝑔, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑖̣ 𝑣𝑒̂𝑛ℎ.
14. 𝑇𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑏𝑜̂̀𝑛 ℎ𝑜𝑎 𝑣𝑖̣ 𝑡𝑟𝑖́ 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑔𝑖𝑎́𝑝 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑐𝑎̂̀𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑜̂̉ 𝑏𝑒̂ 𝑡𝑜̂𝑛𝑔 –> 𝑔𝑖𝑢́𝑝 ℎ𝑎̣𝑛 𝑐ℎ𝑒̂́ 𝑟𝑢̉𝑖 𝑟𝑜 𝑡ℎ𝑎̂́𝑚 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑡𝑢̛̀ 𝑏𝑜̂̀𝑛 ℎ𝑜𝑎 𝑣𝑎̀𝑜 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔.
15. Đ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑣𝑖̣ 𝑡𝑟𝑖́ đ𝑎̣̆𝑡 𝑐ℎ𝑜̛̀ 𝑠𝑎̆̃𝑛 𝑜̂́𝑛𝑔 𝑀𝐸 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑐𝑜́ 𝑐𝑜́ 𝑞𝑢𝑎̂́𝑛 𝑏𝑎̆𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑛𝑜̛̉ 𝐻𝑦𝑝𝑒𝑟𝑠𝑡𝑜𝑝 đ𝑒̂̉ ℎ𝑎̣𝑛 𝑐ℎ𝑒̂́ 𝑡ℎ𝑎̂́𝑚 𝑐𝑜̂̉ 𝑜̂́𝑛𝑔. 𝐶𝑜̀𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑣𝑖̣ 𝑡𝑟𝑖́ 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑛𝑒̂𝑛 𝑘ℎ𝑜𝑎𝑛 𝑙𝑜̂̃ 𝑠𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 đ𝑜̂̉ 𝑏𝑒̂ 𝑡𝑜̂𝑛𝑔, đ𝑎̉𝑚 𝑏𝑎̉𝑜 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑥𝑎́𝑐 𝑣𝑖̣ 𝑡𝑟𝑖́ 𝑣𝑎̀ 𝑟𝑢̉𝑖 𝑟𝑜 𝑡ℎ𝑎̂́𝑚 𝑡ℎ𝑎̂́𝑝 ℎ𝑜̛𝑛.
16. 𝐵𝑒̂ 𝑡𝑜̂𝑛𝑔 𝑀𝑜́𝑛𝑔, 𝐷𝑎̂̀𝑚, 𝑆𝑎̀𝑛 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑀𝑎́𝑐 𝑀300 𝑡ℎ𝑎𝑦 𝑣𝑖̀ 𝑀250; 𝑣𝑎̀ 𝐶ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑑𝑎̀𝑦 𝑠𝑎̀𝑛 𝑙𝑎̀ 120𝑚𝑚 𝑡ℎ𝑎𝑦 𝑣𝑖̀ 100𝑚𝑚 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑑𝑢̀𝑛𝑔.
17. 𝑇𝑜𝑎̀𝑛 𝑏𝑜̣̂ 𝑡ℎ𝑒́𝑝 𝑠𝑎̀𝑛 𝑐ℎ𝑖̣𝑢 𝑙𝑢̛̣𝑐 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑇ℎ𝑒́𝑝 𝐷10 𝑡ℎ𝑎𝑦 𝑣𝑖̀ 𝐷8 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑐𝑎́𝑐 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑐𝑎̂́𝑢 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑑𝑢̀𝑛𝑔.
18. 𝐶ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̂́𝑚 𝑠𝑎̀𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑜𝑖𝑙𝑒𝑡 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 100% 𝑝ℎ𝑢̣ 𝑔𝑖𝑎 𝑃𝑜𝑙𝑦𝑚𝑒𝑟 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑑𝑎́𝑛 𝐿𝑢̛𝑜̛́𝑖 𝑠𝑜̛̣𝑖 𝑡ℎ𝑢̉𝑦 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑏𝑜̣̂ 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑠𝑎̀𝑛.
19. 𝑄𝑢𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑏𝑎̉𝑜 𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑐𝑎̂́𝑢 𝑏𝑒̂ 𝑡𝑜̂𝑛𝑔 𝑠𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 đ𝑜̂̉ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑝ℎ𝑢̉ 𝑏𝑎𝑜 𝑏𝑜̂́ 100% ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑋𝑎̂𝑦 𝑔𝑜̛̀ 𝑛𝑔𝑎̂𝑚 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐.
20. 𝑇𝑜𝑎̀𝑛 𝑏𝑜̣̂ 𝑣𝑖̣ 𝑡𝑟𝑖́ 𝑔𝑜́𝑐 𝑐𝑎̣𝑛ℎ 𝑐𝑢̛̉𝑎, 𝑚𝑒́𝑝 𝑔𝑜́𝑐 𝑛ℎ𝑜̣𝑛 𝑡𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 đ𝑒̂̀𝑢 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑜́𝑛𝑔 𝑛𝑒̣𝑝 𝑛ℎ𝑢̛̣𝑎 𝑔𝑖𝑢́𝑝 ℎ𝑎̣𝑛 𝑐ℎ𝑒̂́ 𝑛𝑢̛́𝑡 𝑔𝑜́𝑐 𝑡𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑎̣𝑜 𝑡𝑖́𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑚𝑦̃ 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎́𝑐 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑡𝑜̂ 𝑔𝑜́𝑐.
21. 𝑆𝐵𝑆 𝐻𝑂𝑈𝑆𝐸 𝑐𝑎𝑚 𝑘𝑒̂́𝑡 𝐵𝑎̉𝑜 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̂́𝑚 3 𝑛𝑎̆𝑚, 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑐𝑎̂́𝑢 𝑏𝑒̂ 𝑡𝑜̂𝑛𝑔 𝑙𝑒̂𝑛 đ𝑒̂́𝑛 10 𝑛𝑎̆𝑚.
Rate this post


  Liên hệ với chúng tôi


   Cần chuẩn bị những gì trước khi quyết định chọn đơn vị thiết kế thi công trọn gói
   Để chọn một đơn vị thiết kế sẽ quyết định dễ dàng hơn so với việc quyết định chọn đơn...
   Các thiết kế của SBS đều có giếng trời, liệu mùa hè có bị nắng không?
   Thực tế, không phải công trình nào ở SBS đều có ô giếng trời. Thông thường, những công trình nhà...
   Tại sao SBS có nhiều đơn giá thi công khác nhau?
   Mỗi đơn vị sẽ có mức định giá riêng. Vì nhiều đơn giá khác nhau nên cũng dẫn đến những...
   5 Tips thi công nền nhà chống nồm ẩm
   Nguyên nhân chính khiến nhà bị nồm là do hơi nước (độ ẩm) trong không khí cao gặp nền nhà...